08.01.2020

Biomethaan kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in België

De Europese Unie (EU) heeft haar doelstellingen in de strijd tegen de klimaatopwarming opgebouwd rond drie pijlers:
1. het aandeel hernieuwbare energie in het eindverbruik,
2. minder uitstoot van broeikasgassen en
3. een efficiënt gebruik van energie.

Elke lidstaat moet dus een duidelijke strategie uitstippelen om aan de Europese klimaatverbintenissen te voldoen. Hernieuwbaar gas, en met name biomethaangas, heeft een aanzienlijk bijdragepotentieel dat een invloed kan hebben op de eerste twee pijlers. De balans opmaken van de ontwikkeling ervan in België en het potentieel ervan evalueren is een essentiële stap in de uitwerking van een nationale strategie.

De beleidskoers die in de komende maanden en jaren wordt gekozen, zal van uiterst groot belang zijn, omdat zij bepalend zal zijn voor het welslagen van de uitdaging van de energietransitie en de plaats die groen gas in ons land krijgt. Een toenemend aantal Europese landen volgt de koers van Duitsland, Zweden en Frankrijk die al eerder het belang van hernieuwbaar gas hebben ingezien. Dat België mee op de kar springt is essentieel. 

Heeft ons land een voldoende groot potentieel om biomethaan een rol van betekenis te laten spelen in het alternatieve energielandschap van de toekomst? De studie van Gas.be heeft drie verdiensten. Enerzijds krijgen we volledige en actuele informatie over het bestaande potentieel in België, anderzijds wordt het debat rond de talrijke perspectieven van valorisatie van biogas gevoed en tot slot geeft de studie aan alle betrokken partijen - de biogas-, de landbouw-, de gassector en de politieke wereld - een basis voor het uitwerken van strategieën waarin biomethaangas mee gebruikt wordt om de klimaatdoelstellingen te bereiken. 

De studie beantwoordt de volgende vragen:
 • Wat is het potentieel voor biomethaangas in België?
 • Waar bevinden zich de beschikbare grondstoffen voor biogas?
 • Wat zou de bijdrage van biomethaangas kunnen zijn aan de doelstellingen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)?
 • Hoeveel van deze ontginning zou kunnen worden gevaloriseerd in biomethaan en geïnjecteerd in de bestaande aardgasnetten?
 • Wat zijn de kosten van dit gas en wat zijn de extra voordelen van het gebruik ervan als energie?
 • Hoe staat het met de ontwikkeling van de sector in België en in Europa?
 • Wat zijn de beleidskeuzes die onze buurlanden hebben gemaakt?
 • Wat is het technologisch ontwikkelingsstadium van biogas en wat zijn de vooruitzichten op dat gebied? 

Eén van de conclusies
Biomethaan kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in België. Het potentieel van biomethaan bedraagt tot 10% van het huidige gasverbruik, en bijna 50% van het geschatte huishoudelijke verbruik in 2050. Dat betekent dat er in een op het eerste zicht bescheiden percentage behoorlijk wat potentieel schuilt voor ons land om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten en de CO2-uitstoot te beperken.

Met deze studie, uitgevoerd door Valbiom, wil Gas.be haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de groengassector.
De bestaande aardgasnetten zijn een voor de hand liggende oplossing om klimaatneutraal gas, zowel biomethaan als bvb waterstofgas uit hernieuwbare elektriciteit tot bij de consument te brengen. Op die manier kan de volledige samenleving van de milieuvoordelen van groen gas profiteren. We hebben het dan niet alleen over de landbouwsector maar ook over de gezinnen, bedrijven en overheidsinstanties. Deze studie is een vertrekpunt. Er volgen nog initiatieven om deze verder te verfijnen en om het beoordeelde potentieel volledig te benutten. 

Lees meer over de studie op https://www.gas.be/sites/default/files/pdf/laybrochPotentielBiomethaneNLv5BAT.pdf

Nieuws