28.05.2021

JEP verwerpt niet de reclame van GAS.be

Onlangs heeft reclamewaakhond JEP ons in kennis gesteld van een klacht van een niet-gouvernementele organisatie betreffende een publiciteit van gas.be in het kader van de ombouw L-H - en meer in het bijzonder over de vervanging van oude gasketels - die zou aanzetten tot handelingen die strijdig zijn met de bescherming van het milieu door het creëren van een langdurige fossiele lock-in.  Het betreft volgende elementen uit publiciteitscampagne:

- Een affiche, gebruikt als onderdeel van een campagne, om mensen te motiveren hun oude gasketel (ouder dan 20 jaar) te vervangen door een nieuwe om op die manier minder energie te verbruiken en dus minder te betalen en minder CO2 te produceren. De affiche in kwestie vermeldt de slogan "Vervang uw oude 20+ jaar oude gasketel en ontvang 500€" met de vermelding van de URL gas.be/positieveenergie voor meer info.

- De vermelding op de website van gas.be van volgende zin: "een zuinige, comfortabele, milieuvriendelijke energiebron die steeds groener wordt".

De JEP oordeelde in haar besluit als volgt: "Aangezien er geen wettelijke of zelfs disciplinaire inbreuken waren, is de jury van oordeel dat zij geen opmerkingen over de affiche in kwestie kon maken. “

In tegenstelling tot wat Greenpeace beweert, heeft de Jury deze reclame niet verworpen en zeker niet misleidend genoemd. Noch de slogan “Positieve energie”, noch de gebruikte beelden en kleuren worden door de JEP in twijfel getrokken. De JEP oordeelde als volgt: “Zij was daarom van oordeel dat de betrokken affiche de gemiddelde consument niet kon misleiden en geen afbreuk deed aan de bezorgdheid van de samenleving over het milieu”.

De JEP wees er enkel op dat het gebruik van de term “milieuvriendelijk” op de website van gas.be enige toelichting of verduidelijking vraagt omwille van de afwezigheid van enige bijhorende toelichting of nuancering. Haar inziens werd de claim "milieuvriendelijk" niet in de juiste context geplaatst door de adverteerder. Uiteraard hebben wij onze communicatie dienovereenkomstig aangepast.*

Wij hebben begrip voor Greenpeace's inzet voor de planeet en wij delen hun zorg voor een milieuvriendelijke energietransitie. De gassector neemt duidelijk haar verantwoordelijkheid door vandaag al concrete en breed toepasbare acties voor te stellen die bijdragen tot een antwoord op de klimaatuitdagingen en tegelijk veel burgers (meer dan 3 miljoen) blijvend toegang geeft tot een vlot beschikbare en betaalbare energie. Daarom raden wij aan in het kader van de ombouw L-H, en dus van deze campagne, om oude gastoestellen te vervangen door nieuwe performante gastoepassingen met lagere CO2-uitstoot. De plaatsing van een gascondensatieketel vormt geen belemmering voor een verdere vergroening van het energieverbruik door enerzijds het toestel te combineren met bijv. een elektrische warmtepomp en anderzijds meer en meer op hernieuwbare gassen te werken.

Onze sector zet zich dan ook hard in om samen met alle stakeholders een betrouwbare, betaalbare, flexibele en klimaat-neutrale energietoekomst mogelijk te maken door onderzoek naar en ontwikkeling van hernieuwbare en klimaat-neutrale gassen, zoals o.a. biomethaan, synthetisch methaan of, morgen, groene waterstof. Tegelijkertijd moedigen we mensen financieel aan - bijv. door de vervangpremie -  om vandaag al hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Wij betreuren dan ook dat dit initiatief van de sector, die een duurzame, veilige en betaalbare transitie voor iedereen wenst mogelijk te maken, in een negatieve daglicht wordt geplaatst.

* Nieuwe versie op de site: “Gas is een zuinige, comfortabele en duurzame energiebron die steeds groener wordt.”

Voor meer informatie:
Didier Hendrickx | +32 473 77 02 75 | didier.hendrickx@gas.be
 

CO2 uitstoot Verwarmen op gas Nieuws