30.06.2020

Autodelen en rijden op (bio)-CNG: alternatief voor (inter)stedelijke mobiliteit.

De mobiliteit vindt zichzelf opnieuw uit in functie van nieuwe technologieën en nieuwe verplaatsingsgewoonten die verband houden met milieu- en gezondheidsproblemen. Het autodelen (car sharing) interesseert een groeiend aantal burgers. De jongere generaties hebben het al geadopteerd. Het aanbod van deelauto's neemt geleidelijk toe. Tegenwoordig biedt CNG of bio-CNG autodeelbedrijven een ideale brandstof om de uitstoot van CO2, NOX en fijnstof drastisch te verminderen. Kortom, het (bio)CNG-voertuig is een van de belangrijkste oplossingen voor stedelijke en interstedelijke mobiliteit met respect voor het milieu.

Om autodeelbedrijven aan te moedigen de sprong te wagen of hun bestaand wagenpark op CNG uit te breiden, kent Gas.be een premie toe van 300 euro incl. btw per jaar en voor een periode van drie jaar voor de aankoop en ingebruikname van een nieuw gas-, natuurlijk (CNG) of hernieuwbaar (bio-CNG) voertuig door een autodeelbedrijf met hoofdkantoor in België. 

Voorwaarden voor de toekenning van de premie aan autodeelbedrijven die (bio-)CNG-wagens aankopen

  1. Voor een periode van 3 jaar wordt een jaarlijkse premie van 300 euro incl. BTW toegekend voor de aankoop en ingebruikname van een voertuig op aardgas (CNG) of hernieuwbaar (bio-CNG) gas door een autodeelbedrijf met maatschappelijke zetel in België.
  2. De voertuigen moeten worden aangekocht bij een concessiehouder met maatschappelijke zetel in België.
  3. Maximaal 50 voertuigen komen voor deze steunmaatregel in aanmerking. Het maximale aantal voertuigen per bedrijf is 15. Indien een of meer autodeelbedrijven in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 voor in totaal minder dan 50 voertuigen een aanvraag indienen, kunnen de resterende premies worden toegekend aan de bedrijven die in de bovengenoemde periode een aanvraag hebben ingediend en die het aantal voertuigen dat voor de premie in aanmerking komt, willen verhogen.
  4. De voertuigen die van de premie genieten moeten in minstens twee steden van het land als deelauto worden ingezet. De projecten die in de drie gewesten van het land worden uitgerold en die binnen de gestelde termijn zijn ingediend, krijgen voorrang op de andere projecten.
  5. De bedrijven die bij één of verschillende uitbaters van CNG-tankstations een contract afsluiten voor de levering van bio-CNG krijgen voorrang op de andere projecten.
  6. Elk bedrijf dat de premie ontvangt verbindt zich ertoe een communicatieplan op te stellen om het autodelen van CNG-voertuigen te promoten, inclusief een belettering op de voertuigen waaruit de gebruikte brandstof duidelijk blijkt. Het opstellen en uitrollen van dit plan kan in overleg met Gas.be gebeuren.
  7. De uitbetaling van de premie aan de aanvrager gebeurt voor het eerste jaar binnen de maand na de inschrijving van de door het autodeelbedrijf bestelde voertuigen en voor de overige twee jaar, op de verjaardag van de eerste betaling.
  8. Het autodeelbedrijf moet de aanvraag tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 indienen via het formulier dat beschikbaar is hieronder. Dit moet naar het e-mailadres ngv@gas.be of naar volgend postadres worden gestuurd: Gas.be, Autodelen, Masuiplein 15, 1000 Brussel. Als het aantal aanvragen het jaarlijks voorziene budget overschrijdt, bepalen datum en uur van ontvangst van de e-mail of datum van ontvangst van de postverzending de projecten waarvoor het bovengemelde bedrag zal worden gereserveerd.
  9. Gas.be verbindt zich ertoe 50 premies/jaar te storten, tot het jaarlijks budget is opgebruikt.
  10. Het voertuig moet 3 jaar in België ingeschreven blijven. Indien de aanvrager de bovengenoemde voorwaarden niet naleeft, is de toekenning van de premie onontvankelijk, nietig of ongeldig. Gas.be zal toezien op het correct naleven van de toekenningsvoorwaarden.

Donwload hier uw aanvraagformulier en de voorwaarden.

 

CO2 uitstoot Nieuws Rijden op CNG