30.06.2020

Om de biomethanisatieprojecten te stimuleren, lanceert Gas.be een ondersteunende actie.

Hernieuwbaar gas, dat al veel wordt gebruikt in Europa en wereldwijd, is begonnen met de uitrol in België. Biomethaan wordt sinds eind 2018 in Merksplas in Vlaanderen in het aardgasnet geïnjecteerd en binnenkort zullen verschillende projecten in het zuiden en het noorden van het land operationeel zijn. Dit gas bezit dezelfde eigenschappen als aardgas - en kan zonder problemen in het bestaande netwerk worden geïnjecteerd - maar door zijn wijze van productie, uit grotendeels landbouwafval, is zijn ecologische voetafdruk uitzonderlijk: afhankelijk van de grondstof gebruikt voor de productie van biogas wordt de CO2-uitstoot soms volledig geneutraliseerd. Om de biomethanisatieprojecten te stimuleren, lanceert Gas.be een ondersteunende actie. 

Criteria voor de toekenning van de premie voor een biomethaanproductie-installatie voor gasinjectie in het transport- of distributienet

  1. De premieaanvraag moet betrekking hebben op een biomethaanproductie-installatie voor de injectie van biomethaan in het transport- of distributienet van aardgas.
  2. De installatie is nieuw of gekoppeld aan een bestaande biogasproductie-eenheid.
  3. De installatie moet in België gevestigd zijn en eigendom zijn van een natuurlijke of rechtspersoon die in België verblijft of er zijn zetel heeft.
  4. De aanvraag moet tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 worden ingediend via het formulier dat beschikbaar is hier. Dit moet naar het e-mailadres info@gas.be  of naar volgend postadres worden gestuurd: Gas.be, Premie Biomethaan, Masuiplein 15, 1000 Brussel.
  5. Bij de aanvraag moet de door de bevoegde gewestelijke overheid afgegeven definitieve vergunning zitten. Tegen deze vergunning is geen beroep meer mogelijk. Indien de premieaanvraag op geldige wijze wordt ingediend, wordt een bedrag van 20 000 EUR gereserveerd op de begroting van het jaar van indiening van de aanvraag. Als het aantal aanvragen het jaarlijks voorziene budget overschrijdt, bepalen datum en uur van ontvangst van de e-mail of datum van ontvangst van de postverzending de projecten waarvoor het bovengemelde bedrag zal worden gereserveerd.
  6. De premies worden toegekend tot het jaarlijks toegekende budget is opgebruikt. Gas.be zal laten weten wanneer het budget is opgebruikt. De premie sluit geen andere premies of subsidies die door andere overheids- of particuliere instanties worden toegekend uit.
  7. De uitvoering van de installatie moet voldoen aan de bestaande federale en/of gewestelijke regelgeving. Een erkend organisme moet de conformiteit van de installatie controleren voordat deze in gebruik wordt genomen.
  8. De premie wordt uitbetaald na ontvangst van een kopie van het attest van inbedrijfstelling van de installatie.
  9. De installatie moet worden uitgevoerd in overleg met de beheerder van het transport- of distributienetwerk van aardgas en in overeenstemming met de voorschriften uit het document "G8/01- Voorschriften voor de gedecentraliseerde injectie van aardgas, Synergrid, mei 2020".
  10. Bij niet-naleving van de in de punten 9 en 10 bepaalde voorwaarden kan de toekenning van de premie worden opgeschort en/of kan de in punt 5 bedoelde budgetreservering worden geannuleerd.

Download hier de voorwaarden en het aanvraagformulier.

CO2 vervuiling Nieuws Verwarmen op gas